ประกาศรายชื่อนักเรียนใหม่

รายชื่อนักเรียนใหม่ประจำปีการศึกษา 2563

# ชื่อ-นามสกุล ระดับชั้น มาจากรร. สมัครเมื่อวันที่
1 ด.ญ.พลอยปภัทร พิศาลญาณวงศ์ ประถมศึกษาปีที่ 1/2 อนุบาลธัญรดา 18 มี.ค. 63
2 ด.ช.ศุภอัฒฑ์ พึ่งสุข ประถมศึกษาปีที่ 1/5 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลขาณุวรลักษ 19 มี.ค. 63
3 ด.ญ.หทัยชนก กาญจนถมยา ประถมศึกษาปีที่ 3/5 อณูบาลอรุณโรจน์ 11 เม.ย. 63
4 ด.ญ.วรัญญา แจ่มนิล อนุบาลปีที่ 2/4 อนุบาลเทศบาลขาณุ 12 เม.ย. 63
5 ด.ช.อิทธิพัทธ์ ปาปะขัง เตรียมอนุบาลปีที่ 1/2 - 14 เม.ย. 63
6 ด.ช.ลภัส แพรสีนวล เตรียมอนุบาลปีที่ 1/1 19 เม.ย. 63
7 ด.ช.เตชิต คุ้ยต่วน อนุบาลปีที่ 1/3 22 เม.ย. 63
8 ด.ช.พีรวิชญ์ ศรีลาจันทร์ อนุบาลปีที่ 1/3 29 เม.ย. 63
9 ด.ช.วรินทร ศรีพิทักษ์ เตรียมอนุบาลปีที่ 1/2 - 29 เม.ย. 63
10 ด.ญ.ชรินทร์ทิพย์ แก้วบัวดี เตรียมอนุบาลปีที่ 1/1 30 เม.ย. 63
11 ด.ญ.ภาวิกา ชมภูพาน อนุบาลปีที่ 2/3 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบึงบ้าน 30 เม.ย. 63
12 ด.ญ.อันดา แสงสังข์ ประถมศึกษาปีที่ 1/5 วัดหนองปลาไหล 3 พ.ค. 63
13 ด.ช.ณัฐพล กล้าหาญ อนุบาลปีที่ 1/2 4 พ.ค. 63
14 ด.ช.ศุภัช เเจ่มวัฒนะชัย อนุบาลปีที่ 1/4 4 พ.ค. 63
15 ด.ญ.กัญญาวีร์ ตันติวัฒนวัลลภ ประถมศึกษาปีที่ 1/2 อนุบาลธัญรดา 6 พ.ค. 63
16 ด.ช.กันตพล ทองภูบาล ประถมศึกษาปีที่ 3/5 โรงเรียนบ้านทุ่งทอง 6 พ.ค. 63
17 ด.ช.นภัทร พันธุ์ทอง เตรียมอนุบาลปีที่ 1/2 7 พ.ค. 63
18 ด.ช.ภานุมาส หมื่นยงค์ อนุบาลปีที่ 1/1 7 พ.ค. 63
19 ด.ช.พัสกร วรวิเวศ อนุบาลปีที่ 1/1 8 พ.ค. 63
20 ด.ช.ปัณณ์พัตน์ เสนาะเสียง อนุบาลปีที่ 1/4 9 พ.ค. 63
21 ด.ญ.สุภาวดี เอี่ยมตา เตรียมอนุบาลปีที่ 1/2 - 9 พ.ค. 63
22 ด.ช.ปีมลคล เพียรทอง เตรียมอนุบาลปีที่ 1/2 - 9 พ.ค. 63
23 ด.ญ.นิชนันท์ แก้วรอดไว เตรียมอนุบาลปีที่ 1/2 - 9 พ.ค. 63
24 ด.ช.พชรพล มั่นศักดิ์ อนุบาลปีที่ 1/3 - 10 พ.ค. 63
25 ด.ญ.พรหมพร เรื่อศรีจันทร์ อนุบาลปีที่ 1/2 - 10 พ.ค. 63
26 ด.ญ.กัญจนพัชร โพธิ์ทา อนุบาลปีที่ 1/4 - 10 พ.ค. 63
27 ด.ญ.ธนภูมิ มีสูงเนิน อนุบาลปีที่ 1/4 - 10 พ.ค. 63
28 ด.ช.ธนภัทร ผูกเรือง อนุบาลปีที่ 2/3 - 10 พ.ค. 63
29 ด.ญ.ชนัญชิดา หมื่นจำรัส อนุบาลปีที่ 1/2 - 10 พ.ค. 63
30 ด.ช.ธีรภัทร หมีน้อยสังวาลย์ อนุบาลปีที่ 1/1 - 10 พ.ค. 63
31 ด.ช.ธนภัทร สวัสดิ์รักษา ประถมศึกษาปีที่ 1/5 - 10 พ.ค. 63
32 ด.ญ.ณัจฉรียา บัวสด ประถมศึกษาปีที่ 1/5 - 10 พ.ค. 63
33 ด.ญ.สลิลทิพย์ เทพมณี เตรียมอนุบาลปีที่ 1/2 10 พ.ค. 63
34 ด.ญ.อุษามณี สะอาดม่วง ประถมศึกษาปีที่ 3/5 - 10 พ.ค. 63
35 ด.ญ.รุ่งฤดี บัวแพง อนุบาลปีที่ 1/1 10 พ.ค. 63
36 ด.ญ.กันต์กมล วัตทา ประถมศึกษาปีที่ 4/4 10 พ.ค. 63
37 ด.ช.นัฐวุฒิ เวศิริ ประถมศึกษาปีที่ 5/5 10 พ.ค. 63
38 ด.ญ.ฐานิดา พันธุ์เกตุ อนุบาลปีที่ 1/2 10 พ.ค. 63
39 ด.ญ.อภิชญาณิน จารึกกุล อนุบาลปีที่ 1/2 10 พ.ค. 63
40 ด.ญ.กัญญาพัชร สารพันธ์ อนุบาลปีที่ 1/4 10 พ.ค. 63
41 ด.ช.สุรชัย สุวรรณพจน์ อนุบาลปีที่ 1/4 10 พ.ค. 63
42 ด.ช.ชยพล บุญอ่ำ อนุบาลปีที่ 1/3 10 พ.ค. 63
43 ด.ญ.มณฑกาญจน์ สิงห์ทอง เตรียมอนุบาลปีที่ 1/2 - 10 พ.ค. 63
44 ด.ช.ศุภกฤต เสนาวัง อนุบาลปีที่ 1/1 10 พ.ค. 63
45 ด.ช.ปภาวิน ขันธลักษณา เตรียมอนุบาลปีที่ 1/2 - 10 พ.ค. 63
46 ด.ช.คชาพัฒน์ แสงแก้ว เตรียมอนุบาลปีที่ 1/1 11 พ.ค. 63
47 ด.ญ.อรวร์ บุญศักดิ์ เตรียมอนุบาลปีที่ 1/2 11 พ.ค. 63
48 ด.ช.กรกช จาดพันธ์ุอินทร์ เตรียมอนุบาลปีที่ 1/2 11 พ.ค. 63
49 ด.ช.ภูวริช ดวงใจสดชื่น ประถมศึกษาปีที่ 1/3 เสริมปัญญาอนุบาล 11 พ.ค. 63
50 ด.ช.อภิณัฐ เพ็ชร์หิน เตรียมอนุบาลปีที่ 1/1 11 พ.ค. 63