ประกาศรายชื่อนักเรียนใหม่

รายชื่อนักเรียนใหม่ประจำปีการศึกษา 2565

# ชื่อ-นามสกุล ระดับชั้น มาจากรร. สมัครเมื่อวันที่
1 ด.ช.ธันวา ฟองอ่อน เตรียมอนุบาลปีที่ 1/2 24 ก.พ. 65
2 ด.ช.วัชริศ ห้วยหงษ์ทอง อนุบาลปีที่ 1/1 ศูนย์เด็กเทศบาลตำบลระหาน 24 ก.พ. 65
3 ด.ญ.พัทธนันท์ วันชา อนุบาลปีที่ 2/3 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเพชรพิจิ 24 ก.พ. 65
4 ด.ช.พชรพล อุ่นแทน เตรียมอนุบาลปีที่ 1/2 25 ก.พ. 65
5 ด.ญ.รุจิกาญจน์ จันทร์มงคลธนิ ประถมศึกษาปีที่ 1/4 เทศบาลตำบลขาณุวรลักษบุรี 1 มี.ค. 65
6 ด.ช.ภาณุวิชญ์ สิงห์โต อนุบาลปีที่ 1/2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุ่งซ่าน 2 มี.ค. 65
7 ด.ญ.อนันธิดา เจนจบ อนุบาลปีที่ 1/1 3 มี.ค. 65
8 ด.ญ.รินรดา พูลเพิ่ม อนุบาลปีที่ 1/1 5 มี.ค. 65
9 ด.ช.กรวิชญ์ สุวรรณศรี ประถมศึกษาปีที่ 4/5 โรงเรียนบ้านบึงสามัคคีกำแพงเขต 5 มี.ค. 65
10 ด.ญ.จิรนันท์ นุสญา ประถมศึกษาปีที่ 3/4 เทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ 6 มี.ค. 65
11 ด.ช.สุวนิตย์ พิงชัยภูมิ เตรียมอนุบาลปีที่ 1/1 9 มี.ค. 65
12 ด.ช.เอกวิทยา มั่งอะนะ ประถมศึกษาปีที่ 1/2 อนุบาลเทศบาลตำบลขาณุวรลักษบุรี 11 มี.ค. 65
13 ด.ญ.ณิชชา ประเสริฐนะ เตรียมอนุบาลปีที่ 1/1 14 มี.ค. 65
14 ด.ญ.ธนภรณ์ สีประเสริฐ เตรียมอนุบาลปีที่ 1/2 15 มี.ค. 65
15 ด.ญ.วรรณกานต์ คำนวนสินธุ์ อนุบาลปีที่ 2/4 15 มี.ค. 65
16 ด.ช.ณรงค์ชัย พันธ์สุวรรณ์ ประถมศึกษาปีที่ 3/5 อนุบาลจิตรวี 15 มี.ค. 65
17 ด.ช.ภาคิน วงค์อ้าย เตรียมอนุบาลปีที่ 1/2 16 มี.ค. 65
18 ด.ช.ประพนสรรค์ ชูเกื้อ ประถมศึกษาปีที่ 4/5 คันนายาวธารินเจริญสงเคราะห์ 16 มี.ค. 65
19 ด.ช.จิราธิวัฒน์ สีระวัตร อนุบาลปีที่ 2/3 วัดหนองปลาไหล 16 มี.ค. 65
20 ด.ช.อิทธิกร ผึ่งผาย อนุบาลปีที่ 1/1 18 มี.ค. 65
21 ด.ช.ศุภรัตน์ ชาวนาแปน อนุบาลปีที่ 3/5 วัดไผ่เขียว 24 มี.ค. 65
22 ด.ช.ธนกฤต ชูเถื่อน เตรียมอนุบาลปีที่ 1/1 28 มี.ค. 65
23 ด.ญ.พธู พัฒนศักดิ์ภิญโญ ประถมศึกษาปีที่ 1/2 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลขาณุวร 31 มี.ค. 65
24 ด.ญ.วิรัญชนา กระจ่างศรี ประถมศึกษาปีที่ 3/5 วังเล็กวิทยาอนุสรณ์ 2 เม.ย. 65
25 ด.ช.วาริช วงศ์วังจันทร์ ประถมศึกษาปีที่ 4/5 อนุบาลมิ่งขวัญ 5 เม.ย. 65
26 ด.ช.วัชรพล พลโยธา ประถมศึกษาปีที่ 1/5 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลขาณุวร 16 เม.ย. 65
27 ด.ช.ไชยพัฒน์ เขียวแก้ว ประถมศึกษาปีที่ 1/5 โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 17 เม.ย. 65
28 ด.ช.นนทวัฒน์ เนตรฤทธิ์ อนุบาลปีที่ 1/3 ศูนย์พัฒนาเด็กเรียนตำบลยางสูง 19 เม.ย. 65
29 ด.ช.จิระเดช สุขสารี อนุบาลปีที่ 1/3 19 เม.ย. 65
30 ด.ญ.วณัฏฐณิชา มามีศรี เตรียมอนุบาลปีที่ 1/1 19 เม.ย. 65
31 ด.ญ.ณัฐธิชา คำภา ประถมศึกษาปีที่ 1/4 วัดจิกลาด 20 เม.ย. 65
32 ด.ช.ณัฐชานนท์ พรมทร ประถมศึกษาปีที่ 4/4 วัดบางวัวสายเสริมวิทย์ 20 เม.ย. 65
33 ด.ช.นิชคุณ สีดำเดช ประถมศึกษาปีที่ 4/4 บ้านหนองคล้า 21 เม.ย. 65
34 ด.ช.กฤษกานต์ หวังสุข อนุบาลปีที่ 2/4 - 22 เม.ย. 65
35 ด.ช.คณิศร ทีระบุตร ประถมศึกษาปีที่ 4/5 บ้านหนองคล้า 27 เม.ย. 65
36 ด.ญ.นันท์ภัสสร อันชูฤทธิ์ อนุบาลปีที่ 1/3 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชัยมงคล 1 พ.ค. 65
37 ด.ญ.ลลิตา บูชา อนุบาลปีที่ 2/1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลนะหาน 6 พ.ค. 65