ประกาศรายชื่อนักเรียนใหม่

รายชื่อนักเรียนใหม่ประจำปีการศึกษา 2566

# ชื่อ-นามสกุล ระดับชั้น มาจากรร. สมัครเมื่อวันที่
1 ด.ช.พงศ์ธร ไม้งาม ประถมศึกษาปีที่ 1/3 อนุบาลเทศบาลตำบลขาณุวรลักษบุรี 4 ม.ค. 66
2 ด.ญ.ณดา แว่นทอง อนุบาลปีที่ 1/2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลขา 6 ม.ค. 66
3 ด.ญ.ปภัสสร เลิศเมือง อนุบาลปีที่ 1/3 24 ม.ค. 66
4 ด.ญ.พัณณิตา ประคองทรัพย์ อนุบาลปีที่ 1/3 30 ม.ค. 66
5 ด.ช.ธนเทพ ใจติ๊บ อนุบาลปีที่ 2/1 บ้านสามขา 30 ม.ค. 66
6 ด.ช.ภัทรบดินทร์ บุญศรี เตรียมอนุบาลปีที่ 1/1 11 ก.พ. 66
7 ด.ญ.พิชญธิดา คำยอด อนุบาลปีที่ 1/3 1 มี.ค. 66
8 ด.ญ.ณัฐวลัญช์ ลิ้นทองคำ อนุบาลปีที่ 1/1 10 มี.ค. 66
9 ด.ญ.วรินทร์รตา บุญกูล อนุบาลปีที่ 1/4 13 มี.ค. 66
10 ด.ช.ภากร หนูหอม อนุบาลปีที่ 1/4 20 มี.ค. 66
11 ด.ช.ศุภโชค พันธ์ละออง อนุบาลปีที่ 1/2 28 มี.ค. 66
12 ด.ช.สราวุฒิ ศรีโอภาส ประถมศึกษาปีที่ 1/5 อนุบาลเทศบาลด่านสำโรง 30 มี.ค. 66
13 ด.ช.ภาสกร การก่ำ อนุบาลปีที่ 2/3 ศูนเด็กบ้านชายเคือง 2 เม.ย. 66
14 ด.ช.อาชวิน มุ้งส่าง อนุบาลปีที่ 2/3 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนา 8 เม.ย. 66
15 ด.ช.ฐีรวัฒน์ นวลรมย์ อนุบาลปีที่ 1/4 17 เม.ย. 66
16 ด.ช.พชร ดีอภัย ประถมศึกษาปีที่ 2/2 บ้านโพธิ์เอน 23 เม.ย. 66
17 ด.ญ.สุภาวิตา นิลดาสี ประถมศึกษาปีที่ 3/5 โรงเรียนบ้านแหลมรัง 25 เม.ย. 66